Elaborar un pla de minimització dels residus tant dels municipals com dels especials

Descripció: 

Breu descripció:

S’elaborarà un pla de minimització de residus de la Universitat que aplegarà tant les estratègies per als residus especials i de laboratori com per als residus municipals.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: