Enquestes de Mobilitat

Entitat:
ATM Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

L’ATM ha elabora, anualment, l’enquesta de mobilitat en dia feiner de la Regió Metropolitana de Barcelona, la qual permet caracteritzar, per a tota la regió, així com per a cada una de les comarques que la integren la mobilitat que es produeix en aquests dies.
L’anàlisi dels diferents anys permet definir els canvis que s’han esdevingut en la mobilitat d’aquest àmbit.
Per altra banda, a l’any 2006 va elaborar l’enquesta de mobilitat quotidiana per a tot Catalunya.
Aquestes enquestes permeten planificar i millorar el transport públic, amb l’objectiu d’oferir uns serveis de transport adaptats a la demanda real de viatges.

Més informació: http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php i http://www.atm.cat/web/ca/EMQ.php

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: