Establir l’obligatorietat de venda de cafè de comerç just a tots els bars i màquines automàtiques

Descripció: 

Breu descripció:

Establir l’obligatorietat de venda de cafè de comerç just a tots els bars i màquines automàtiques (LE-4.31).

Línia estratègica: qualitat ambiental.

Objectiu: incorporar criteris de compra verda.

Per donar continuïtat al procés de sostenibilització del servei de restauració de la UB, s’estableix com a propera fita l’obligatorietat que el cafè dels bars sigui de comerç just, acció que ja ha estat implantada a les màquines automàtiques de venda de begudes calentes. El cafè de comerç just té en compte criteris ètics i ambientals que contribueixen en el desenvolupament sostenible dels països en vies de desenvolupament.

Fases:

-       Elaboració de la proposta de servir cafè de comerç just als serveis de restauració en concessió existents a la UB.

-       Incorporació com a criteri d’obligat compliment servir cafè de comerç just al plec de clàusules del proper concurs públic de concessió del servei de restauració.

-       Control i seguiment del compliment d’aquest criteri.

L’acció s’integra en el plec del concurs públic del servei de restauració i no comporta costos addicionals. Cal valorar si el consum de cafè de comerç just té sobrecost respecte al cafè ordinari, i si és necessari actualitzar el preu màxim per cafè al plec per tal que no es vegi perjudicada la viabilitat del concurs i la concessió del servei.

Indicadors de seguiment:

Compliment de l’acció.

Quantitat anual de cafè de comerç just consumit als serveis de restauració.