Estalvi d’electricitat i Eficiència energètica

Entitat:
Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Descripció: 

Objectiu:

Reduir el consum elèctric amb l’estalvi d’energia. 

Breu descripció:  

-       Substitució de làmpades halògenes per altres de leds. Actualment ja s’han substituït un 35% de les il·luminaries existents.

-       Regulació de la temperatura dels aparells de clima segons les pautes que permeten minimitzar el consum energètic garantint les condicions de treball. Una consigna no inferior a 22ªC a l’estiu ni superior a 24ªC a l’hivern.

-       Valorar el proveïment elèctric d’origen 100% renovable. 

Persona o àrea responsable: Gerència

Calendari d’execució previst: Al llarg de 2017 i 2018

 

Recursos humans i econòmics: 3500 euros 

Indicador/s: Registre trimestral de consums en kwh i nombre de lluminàries substituïdes

Registres de mig termini per tal de poder fer la comparació interanual de les dades i poder fer la diagnosi i implementar mesures al respecte.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: reducció d’un 35% del consum 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: