ESTALVI i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Descripció: 

Objectiu/s:

Reducció de l’impacte ambiental i les despeses econòmiques generades en el funcionament de l’edifici.
Regenerar la ciutat construïda a través de la rehabilitació energètica dels edificis. Priorització de les energies netes i renovables.

Breu descripció:
Sistemes passius
- Proteccions solars
- Ventilació natural
- Millora de l’aïllament tèrmic i acústic
Instal·lacions
- Producció d’energia en el mateix edifici
- Proposta d’empreses d’energia verda
- Millora de les instal·lacions d’il·luminació: utilització d’equips eficients
- Mecanismes estalviadors d’energia elèctrica: detectors de presència, etc.
- Mecanismes estalviadors d’aigua: mecanismes per a cisternes, reductors de cabal, etc.
Gestió i ús de l’edifici
- Contractació i planificació de manteniments preventius
- Coneixement i gestió de les dades de consums energètics dels diferents serveis
- Revisió dels paràmetres de confort
- Campanyes de comunicació i informació

Persona o àrea responsable: Toni Crusellas /Serveis Generals
Calendari d’execució previst: 2016-2018
Recursos humans i econòmics: 1 persona; 40h/mes

Indicador/s:
Nombre d’oficines que implanten millores relacionades amb els sistemes passius.
Nombre d’oficines que han passat a una companyia d’energia verda.
Nombre d’oficines que renoven les instal·lacions d’il·luminació amb equips més eficients.
Nombre d’oficines que implantem mecanismes estalviadors d’aigua.