Estalvi i Eficiència energètica

Descripció: 

Objectiu/s:

Estalvi i eficiència energètica a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions per millorar el
grau de confort dels treballadors i la petjada de carboni.
Reduir el consum d’energies fòssils augmentant el consum d’energia verda.

Breu descripció:

 Control de consums,
 Mecanismes estalviadors: LEDS, detector de moviment, etc.
 Establir convenis amb empreses que generin energia a partir de fonts renovables (sol, vent,
biogàs, biomassa, etc.
www.somenergia.coop
www.escandinavaelectricidad.es

Persona o àrea responsable: Tomàs Blay ASINCA
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics: hores de treball per assolir convenis i revisar consums. 30 h. 1
persona.

Indicador/s: Nº Enginyeries que realitza el control dels consums
Nº Enginyeries que ha establert mecanismes estalviadors
% empreses que han contractat empreses d’energia 100% renovable.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 15% de les empreses han aplicat mesures de
control d’estalvi i eficiència energètica

Document: