Fomentar el reciclatge d’acord amb el Pla de gestió dels residus

Descripció: 

Breu descripció:

El foment de reciclatge és una estratègia de gestió de residus que roman jeràrquicament per sota de la prevenció.
Així s’implantaran els circuits de recollida selectiva de residus que encara no ho estiguin dins de la UAB i es reforçaran els existents fins al punt que la majoria dels residus de la UAB tinguin una via de gestió d’acord amb la legislació vigent.
Més informació: http://www.uab.cat/web/residus/borsa-de-material-reutilitzable-1274857048968.html

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: