Fomentar hàbits de vida sostenible

Descripció: 

Objectiu/s:

Fomentar diversos hàbits de vida sostenible entre els col·legiats i col·legiades

Breu descripció:

Campanya de sensibilització adreçada als col·legiats i col·legiades promovent diferents hàbits de vida saludable, dividida en diverses etapes.:

  1. Informació sobre vehicles elèctrics
  2. Informació sobre subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics
  3. Altres

Persona o àrea responsable: Comunicació i màrqueting

Calendari d’execució previst: setembre 2017 – juny 2018

 

Indicador/s: quantitat informació sol·licitada sobre les campanyes emeses

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: augment 10%

 

 

Recursos humans i econòmics: propis

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: