Gestió de residus

Descripció: 

Breu descripció:

En els últims deu anys, els resultats de l’evolució de la recollida selectiva als Mercats de Barcelona han estat molt positius. La recollida de residus orgànics ha passat de 2.974 a 4.889 tones, la separació de paper i cartro per part dels comerciants ha fet que de les 45 tones de l’any 2002 s’hagi passat a 752 tones recollides el 2012. El que s’anomena “resta”, amb impropis, mostra també clarament com la col·laboració dels comerciants i les campanyes realitzades per l’administració han tingut un bon resultat: l’any 2001 es recollien 19.131 tones i l’any 2012, la xifra va ser quasi la meitat: 10.125 tones. Però la dada més significativa és la reducció global de residus que ha passat de 22.106 a 15.767 tones, un 28% menys en 10 anys.

 

Els processos de tractament que se segueixen als mercats han fet necessari inversions en maquinària, com ara contenidors especials per paper i cartró, per part de l’Ajuntament de Barcelona. També freqüents i continuades accions de formació i seguiment dels comerciants per assessorar-los i formar-los en els hàbits de com triar la brossa. Actualment, el gel que els venedors de peix fan servir diàriament, es diposita ara en unes piscines de gel per evitar que s’acumuli amb altres residus. La matèria orgànica es diposita en un altre contenidor. S’ha passat d’una sola fracció a recollir-ne a quatre: orgànica, paper-cartró, gel i resta. L’esforç ha estat important per part dels comerciants.

Tot el paper cartó que es recull es porta a plantes de tractament d’empreses per al seu reciclatge en nous envasos.

En conclusió, en 10 anys, es generen menys residus (-28%), aquests es classifiquen en 4 fraccions per el seu aprofitament i tractament, tot plegat, gràcies a un esforç conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i els comerciants per dotar-se de les infraestructures necessàries i adoptar hàbits a favor del medi ambient.

Les bosses de plàstic

Durant els anys 2010 i 2011 Mercats de Barcelona va posar en marxa dues campanyes per incidir en la reducció de bosses de plàstic en els establiments dels mercats. Es van regalar en total unes 400.000 bosses reutilitzables per frenar un consum que s’estimava en uns 30 milions de bosses que els comerciants lliuren als seus clients en les compres.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: