Gestió eficient dels residus

Entitat:
GREMI-GEST, S.L.U
Gestió eficient dels residus
Descripció: 

Es farà una acurada segregació de tots els residus produïts.

Es prioritzarà la prevenció de la seva generació i una vegada generats es gestionaran de la forma més eficient.

Els residus especials es gestionaran amb gestor privat o bé es portaran als Punts Verds de Zona.

Per aconseguir aquest repte caldrà informar al personal de gremi gest sobre la correcta gestió dels residus i s’identificaran amb etiquetes els contenidors/envasos de recollida de les diferents fraccions.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: