Gestió empresarial més respectuosa amb el medi ambient

Entitat:
Metropolis CET
Descripció: 

Breu descripció:

-Gestió de residus generats per l’estructura administrativa

-Augment de l’ús de les TIC’s i recursos telemàtics a nivell intern.

-Ús de mitjans electrònics per a la gestió dels serveis i les comunicacions.

- Millorar la sensibilització del personal davant de situacions d`emergència ambiental.

-Incorporació de vehicles híbrids a la flota corporativa

-Metropolis Centre Especial de Treball signa el 2015 l’adhesió al programa Acords Voluntaris per la reducció de gasos d’efecte hivernacle de l’Agencia Catalana Canvi Climàtic. L’abast de l’adhesió és el de totes les instal·lacions i serveis (centre especial de treball, vigilància i seguretat, control d’accessos, neteja i logística), i la flota de vehicles de la seva propietat.

Explicació Tendències Inventari: El GRUP METROPOLIS, dintre del nostre projecte de RSC, hem fet una aposta per dur a terme totes aquelles iniciatives que, impulsades des de la nostra organització, redueixin l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient. Entre d’altres mesures reflectides al nostre Pla de Qualitat i MA, durant l’any 2014 vam incorporar un vehicle híbrid per disminuir les nostres emissions.

Descripció Inventari: A l’inventari s’han inclòs les emissions d’abast 1 relacionades amb el transport propi, les emissions d’abast 2 derivades del consum d’energia i les emissions d’abast 3 relacionades amb la generació de residus i el consum d’aigua.

Més informació: https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: