GESTIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

Descripció: 

Objectiu/s:

Gestionar la separació i recollida de determinats residus que genera el COIB pel seu reciclatge.

Breu descripció:

La gestió i recollida selectiva de residus al COIB consisteix en:
PAPER
- Comunicació a tota l’organització del procediment a seguir
- Distribució per les instal·lacions del Col·legi de diversos contenidors pel paper i cartró no
confidencial, i instal·lació de destructores pel paper confidencial que posteriorment es guarda
en bosses en un magatzem tancat previ a la seva recollida
- Establiment d’un sistema de retirada del paper a través d’una empresa de transportistes
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, que s’encarreguen d’entregar el paper al
gestor de residus per la seva destrucció i posterior reciclatge.
CÀPSULES DE CAFÉ
- Comunicació a tota l’organització del procediment a seguir
- Distribució de cubells pel reciclatge allí on hi ha cafeteres: Office del personal, Sala de Juntes,
i Espai Pujades.
- Transport al centre de reciclatge per part de Manteniment
TÒNER
- Comunicació a tota l’organització del procediment a seguir
- Recollida del tòner pel personal de Manteniment del COIB i emmagatzematge etiquetat al
magatzem de residus el Col·legi
- Transport a la deixalleria com a mínim dos cops l’any, cada 6 mesos màxim

Persona o àrea responsable:
Responsable de Qualitat i Medi Ambient
Responsable de Compres i Manteniment
Calendari d’execució previst:
2017-2018

Recursos humans i econòmics:
 Responsable de Qualitat i Medi ambient, com a responsable del seguiment dels indicadors i
de la gestió de tot el procés
 Responsable de Compres i Manteniment, com a responsable de coordinar els serveis de
l’empresa externa que recull el paper
 Tècnic de Manteniment, com a responsable de traslladar alguns residus a la deixalleria o a
centres de reciclatge
 Cost proveïdor de recollida del paper

Indicador/s:
 Paper reciclat (kg)
 Càpsules de cafè (unitats)
 Tòner (kg)
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:
 Paper: 200kg any
 Càpsules: 100 unitats
 Tòner: 6kg

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: