Implantació Punts UPC Recircula

Implantació Punts UPC Recircula
Descripció: 

Els Punts UPC Recircula són espais senyalitzats de recollida selectiva de residus.

Els Punts UPC Recircula es distribueixen en espais comuns i estan formats per contenidors de tres fraccions (paper i cartró, envasos i fracció rebuig) o quatre (afegint la fracció orgànica).

Es tracta d’un punt proper on separar selectivament els principials residus que els usuaris generen, incorporant la recollida de fracció orgànica, una senyalització més visible i la resolució dels principals dubtes per a la comunitat de la UPC.

Aquesta actuació s’acompanya de la retirada de papereres de rebuig d’ús individual.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: