Implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) als serveis de restauració i màquines de venda automàtica de begudes

Descripció: 

Breu descripció:

Implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) als serveis de restauració i màquines de venda automàtica de begudes (LE-6.14).

Línia estratègica: residus.

Objectiu: reduir la quantitat i la perillositat dels residus generats.

Un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) és un sistema de gestió de residus que dóna valor a cada envàs de begudes (llaunes, ampolles de plàstic o vidre i brics) com a incentiu al consumidor per tal que sigui retornat i així incrementar la recuperació. El consumidor paga una fiança prèvia que incrementa el preu inicial del producte (per exemple 0.20€), la qual li és retornada quan entrega l’envàs buit. En cas que no el retorni, els diners esdevenen un suport al finançament del sistema. També es poden obtenir ingressos per la venda dels materials recuperats o per la publicitat adherida a les màquines de retorn. Aquest sistema té una eficiència molt superior als contenidors del recollida selectiva, ja que s’assoleixen proporcions de recuperació d’envasos superiors al 90%. Per garantir que no s’aporten envasos que no hagin estat venuts a la UB, els envasos de les màquines de venda automàtica porten un codi identificador i les màquines de retorn tenen un lector que les identifica i rebutja les externes.

Fases:

-       Determinació dels espais més idonis per a la ubicació de les màquines de retorn.

-       Incorporació de les característiques del sistema SDDR al plec del proper concurs de venda automàtica de begudes fredes.

-       Convocatòria i adjudicació del concurs.

-       Implantació de les màquines de retorn i posada en funcionament del SDDR.

-       Disseny i producció del material informatiu sobre el SDDR.

-       Difusió del SDDR a la comunitat universitària.

La inclusió del SDDR només requereix recursos humans de la UB per a les tasques de definició de les característiques del sistema i la seva inclusió al plec, així com la determinació dels llocs on s’ubicaran les màquines de retorn. L’adquisició de les màquines de retorn pot comportar una reducció del cànon que l’adjudicatari pagui a la UB pel concurs, però aquest es diferirà al llarg del període d’adjudicació i es pot compensar en part pels ingressos procedents dels envasos no retornats, per la venda dels materials recuperats o per la publicitat adherida a les màquines de retorn.

Indicadors de seguiment:

Nombre de màquines de retorn instal·lades.

Nombre d’envasos recuperats/Quantitat de residus d’envasos recuperats.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: