Implicar els proveïdors de materials i serveis

Descripció: 

Objectiu/s:

Implicar als nostres proveïdors de materials i serveis en l’objectiu de la sostenibilitat.

Breu descripció:

Fer partícips i comunicar als nostres proveïdors els criteris ambientals que han d’adoptar per aconseguir millores en favor de la sostenibilitat, i fer un seguiment del seu compliment.

Optar per proveïdors que estiguin registrats en EMAS (Sistema d’ecogestió i auditoria de la UE) o que tinguin productes o serveis amb l’etiqueta ecològica europea o el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya o d’altres ecoetiquetes reconegudes. 

Persona o àrea responsable: Comissió de gestió mediambiental

Calendari d’execució previst: Pla estratègic 2017-2020

Recursos humans i econòmics: Propis

Indicador/s:

Nombre de proveïdors amb criteris socials i ambientals.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Increment de la participació dels proveïdors 

Observacions:

Pendent definir les fases en el Pla d’empresa bianual.