Impuls a l’ocupació verda

Entitat:
Inèdit, innovació per a la sostenibilitat
Descripció: 

Breu descripció:

 

Per la naturalesa de la seva activitat, inèdit genera llocs de treball verds. Des de la seva creació inèdit ha consolidat 7 llocs de treball fixe i ha format a 31 estudiants en pràctiques.

Beneficis:

   x    Ambientals        x    Socials         x    Econòmics

Vigència de l’actuació: En procés

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: