Impulsar la iniciativa Sant Pau sostenible

Entitat:
Fundaci¢ de Gesti¢ Sanit…ria de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau
Descripció: 

Objectiu/s:

Impulsar la iniciativa Sant Pau sostenible amb el compromís de la Direcció i del Patronat.

Breu descripció:

Integrar el concepte “sostenibilitat ambiental” a les dinàmiques i procediments habituals de Sant Pau, aconseguint que tots els professionals els incorporin com a part la seva tasca habitual.

Accions de divulgació, formació i dinamització.

Recollida d’aportacions dels professionals.

Registres de consums i de generació de residus per tal de detectar noves mesures a implementar, amb l’objectiu de fer un estalvi en els consums energètics i una reducció en la generació de residus i correcta gestió dels mateixos. 

Persona o àrea responsable: Comissió de gestió ambiental

Calendari d’execució previst: Pla estratègic 2017-2020

Recursos humans i econòmics: Propis 

Indicador/s:

Nombre d’accions de divulgació, formacions i dinamització. Aportacions dels professionals.

Resultats dels indicadors de consums i de generació de residus.

Consum d’energia/ Núm. treballadors/es

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Increment de la difusió. Increment de la participació. Disminució de consums i de generació de residus i correcta selecció dels mateixos.