Impulsar l’ambientalització dels concursos de compres de béns i de proveïment de serveis

Descripció: 

Breu descripció:

Com a primera fase, es farà un estudi i una anàlisi dels concursos que es fan a la UAB i es definirà el tipus de concursos que poden ser ambientalitzats.
A partir d’aquestes dades s’elaborarà una estratègia d’ambientalització de concursos, basada en la
incorporació de la variable ambiental en l’objecte del contracte, la introducció de requisits ambientals i de variables valorables en els plecs de prescripcions tècniques dels concursos.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: