Impulsar l’intercanvi d’estudiants entre universitats catalanes en la realització d’accions de sostenibilitat

Entitat:
Universitat de Barcelona UB
Descripció: 

Breu descripció:

Impulsar l’intercanvi d’estudiants entre universitats catalanes en la realització d’accions de sostenibilitat (LE-8.14).

Línia estratègica: cooperació i voluntariat

Objectiu: promoure la col·laboració amb entitats i organismes que comparteixin interessos comuns en l’àmbit de la sostenibilitat.

Es vol fomentar la cooperació entre universitats catalanes en la realització d’accions de sostenibilitat, aprofitant l’experiència que cadascuna té en el desenvolupament de projectes de millora ambiental als campus des de diferents perspectives, impulsant un sistema d’intercanvi d’estudiants que participi en les accions d’execució del pla de sostenibilitat de cada universitat.

Fases:

-       Contacte amb responsables de medi ambient de les universitats catalanes i explicació de la proposta.

-       Contacte amb responsables d’ensenyaments per crear un banc de titulacions que participin del projecte.

-       Realització de reunions amb els responsables de medi ambient de les universitats per acordar les condicions del programa d’intercanvi.

-       Elaboració del conveni institucional, si s’escau.

-       Definició dels projectes i accions de sostenibilitat emmarcades al Pla on participaran els estudiants d’altres universitats.

-       Difusió del programa d’intercanvi entre docents i alumnat.

-       Coordinació de l’activitat dels estudiants a les accions i projectes programats.

No es preveu contractació associada a aquesta acció, atès que l’organització del programa d’intercanvi es durà a terme amb recursos humans propis i l’activitat dels estudiants que hi participin no serà remunerada. El desenvolupament dels projectes i accions sí poden tenir costos associats que caldrà determinar en cada cas.

Indicadors de seguiment:

Nombre d’estudiants que participen al programa d’intercanvi.

Nombre d’accions de sostenibilitat realitzades amb la participació d’estudiants del programa d’intercanvi.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: