Incorporar productes d’agricultura ecològica i/o de comerç just a serveis de restauració i màquines automàtiques

Descripció: 

Breu descripció:

Incorporar productes d’agricultura ecològica i/o de comerç just a serveis de restauració i màquines automàtiques (LE-4.33).

Línia estratègica: qualitat ambiental.

Objectiu: incorporar criteris de compra verda.

Per tal de reduir l’impacte ambiental associat al consum de productes de restauració es pretén incrementar progressivament l’oferta de productes d’agricultura ecològica, que refusen l’ús d’adobs químics i de tractaments fitosanitaris, i de productes de comerç just, que tenen en compte criteris ètics a més dels ambientals. Incrementant progressivament la presència d’aquests productes el consum a la UB esdevindrà més responsable en ambdós sentits.

Fases:

-       Estudi previ de la presència de productes d’agricultura ecològica i/o comerç just als bars i màquines automàtiques de la UB.

-       Elaboració de la proposta de servir cafè de comerç just als serveis de restauració en concessió existents a la UB.

-       Incorporació com a criteri d’obligat compliment oferir, com a mínim, un producte d’agricultura ecològica i/o comerç just (que no sigui cafè) al plec de clàusules del proper concurs públic.

-       Incorporació com a criteri de valoració l’oferta d’altres productes d’agricultura ecològica i/o comerç just al plec de clàusules del proper concurs públic.

-       Control i seguiment del compliment d’aquest criteri.

L’acció s’integra en el plec del concurs públic del servei de restauració i no comporta costos addicionals. Cal valorar si els productes d’agricultura ecològica o de comerç just tenen sobrecost respecte als ordinaris, i si és necessari actualitzar els preus màxims al plec per tal que no es vegi perjudicada la viabilitat del concurs i la concessió del servei.

Indicadors de seguiment:

% de famílies de productes consumits als bars de la UB que disposen d’una alternativa d’agricultura ecològica o comerç just.

Quantitat de productes d’agricultura ecològica o comerç just que es consumeixen als bars de la UB.