Incorporar valors ambientals i productes alternatius ambientalment correctes al catàleg de compres UB

Descripció: 

Breu descripció:

Incorporar valors ambientals i productes alternatius ambientalment correctes al catàleg de compres UB (LE-4.36).

Línia estratègica: qualitat ambiental.

Objectiu: incorporar criteris de compra verda.

Per tal de proporcionar alternatives de compra sostenible als treballadors de la UB, s’incorporaran al Catàleg de Copres UB productes alternatius ambientalment correctes que siguin econòmicament competitius amb els tradicionals. Aquests productes seran fàcilment identificables per tal de guiar els consumidors en una compra més responsable i sostenible.

Fases:

-       Anàlisi de productes als catàlegs dels proveïdors homologats i al Catàleg de Compres UB i determinació de valoració ambiental dels productes.

-       Identificació al Catàleg de Compres UB dels productes menys sostenibles i elaboració d’un llistat d’alternatius per a cadascun.

-       Selecció dels productes ambientalment correctes que cal incorporar al Catàleg de Compres UB.

-       Incorporació de les valoracions ambientals i dels productes sostenibles alternatius a la base de dades del Catàleg de Compres UB.

-       Difusió dels productes ambientalment correctes incorporats al Catàleg de Compres UB.

L’acció es durà a terme amb recursos humans propis, i la difusió per mitjans electrònics sense producció de material en paper.

Indicadors de seguiment:

Incorporació d’identificació de productes sostenibles al Catàleg de Compres UB.

% de categories de productes del Catàleg de Compres UB que disposen d’alternatives ambientalment correctes.