Instal·lacions de mercats. Millores d’estalvi energètic.

Entitat:
Ajuntament de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Les millores que s’introdueixen en els mercats municipals de Barcelona en favor d’unes instal·lacions més sostenibles amb el consum d’energia s’apliquen de fora progressiva i principalment, tot aprofitant els projectes de remodelació que s’han fet i els que estan en marxa.

Les reformes empreses els últims anys i les que actualment estan en marxa s’han aprofitat  no només per adequar-se a unes normatives que ja per elles mateixes introdueixen criteris de sostenibilitat sinó també, i en la mesura que és viable, en funció dels seus costos econòmics, implantar d’altres suplementàries.

La instal·lació de sistemes de climatització que utilitzen l’aigua freàtica o l’energia geotèrmica són dues mostres que reflecteixen com els mercats s’adequen en el moment que afronten una reforma, ja sigui integral –la majoria dels casos- o parcial. En la instal·lació de plaques fotovoltàiques hi han col·laborat altres organitzacions, ja siguin del barri o d’entitats privades, però que amb la seva aportació han fet viable el projecte. En l’actualitat, s’està a l’espera de nous possibles canvis legislatius en el si de la Unió Europea, sobre la instal·lació de grups productors d’energia solar.

 

 

Realitzacions i projectes destacats

Carmel: Instal·lació de plaques solars al mercat.

Projecte realitzat. La Fundació Terra, en col·laboració amb el mercat del Carmel,  va aprofitar la coberta del  mercat per instal·lar-hi una petita estació de captació d’energia solar mitjançant plaques fotovoltàiques.

Té una potència de 43,7 kWp i una mitjana de producció anual de 55.000 kWh/any. La superfície de captació d`energia solar és de 318 metres quadrats. Es calcula que el rendiment brut és d`uns 28.000 € i suposa un estalvi d`unes 25 tones de CO2.

Sants:

Projecte en implantació (Actualment, el  mercat s’està remodelant en la seva tercera i última fase). El projecte de remodelació del mercat s’ha realitzat tot incloent-hi el màxim de mesures que facin del nou mercat una instal·lació el més sostenible possible.

Una de les singularitats de les obres és l`aplicació de criteris d`eficiència energètica a les noves instal·lacions. És el cas, per exemple, de l`aïllament tèrmic que s`aplicarà a façanes i cobertes.

Al mateix temps, el mercat disposa d’un sistema de climatització que fa servir l’aigua del nivell freàtic i que abastirà els aparells climatitzadors del mercat a l’hora de produir fred i calor.

Aquest sistema suposarà un estalvi energètic important, de l`ordre d`una sisena part respecte dels sistemes habituals consistents en bombes de calor condensades per aire.

Totes les experiències als Mercats de Barcelona

Aprofitament d’energia solar:

  • Energia fotovoltaica

Mercat de la Barceloneta (fet)

Mercat del Carmel (fet)

Mercat de Sant Martí  (fet)

Mercat de Provençals (fet)

  • Plaques solars generació aigua calenta sanitària

Mercat de la Guineueta (fet)

Mercat del Ninot (en projecte; el mercat ja està en obres per a la seva reforma)

Mercat de Provençals (fet)

 

Aprofitament aigües freàtiques

Climatització de Mercat de Santa Caterina (fet)

Climatització Mercat de Sants (en implantació)

Aprofitament energia geotèrmica

Mercat de Sant Antoni: utilització energia geotèrmica per climatització i generació aigua calenta sanitària (en implantació)

Enllumenat Leds (baix consum)

Mercat de la Concepció

Mercat de Felip II

Serveis Centrals (tots tres punts ja disposen d’aquest sistema)

Altres

Regulació enllumenats per detectors de presencia o temporitzadors