Itinerari de descoberta pel Sant Andreu conscient i transformador

Descripció: 

Itinerari de descoberta pel Sant Andreu conscient i transformador

 

Breu descripció:

Itinerari per descobrir alternatives d’alimentació, neteja, reparació, mobilitat i mobilització social, de la mà dels veïns, comerciants i entitats de Sant Andreu. Aquest itinerari forma part del mapatge del Mapa Bcn+Sostenible que ja es pot consultar.

L’acció es va desenvolupar el 7 de febrer del 2015, i en la seva preparació hi van participar activament tres entitats de la Federació,; La cooperativa de consum responsable El Borró, La xarxa de Sant Andreu, Pachamama i el CEPA, sota la supervisió del CRIC. L’activitat es va incloure dins la programació de l’equipament, amb la difusió corresponent.

 

Més informació:

http://www.bcnsostenible.cat/web/noticia/07-02-itinerari-de-descoberta-pel-sant-andreu-conscient-i-transformador

http://elborro.blogspot.com.es/

 

 

Beneficis:
x  Ambientals:
Amb aquest itinerari es pretén visualitzar les opcions i accions més sostenibles de que es disposa al barri de Sant Andreu. Això es tradueix en:

-       Disminuir la producció de residus a través de la reparació i el consum responsable amb el medi ambient donat que el recorregut contempla punts de reparació i comerç sostenible, per tant estalvi de recursos naturals.

-       Disminuir les emissions en el transport d’aliments donat que els aliments sostenibles no contemplen només que siguin ecològics sinó que siguin de km0.

-       Disminuir la càrrega tòxica dels productes de neteja que fem servir, a través de punts de venda de productes ecològics i sostenibles.

-       Disminuir l’impacte ambiental de l’agricultura, les tècniques de cultiu utilitzades per l`agricultura ecològica són de caràcter preventiu i molt menys nocives per a l`home (i per al medi) que les tècniques convencionals (utilitzades extensivament després de la Revolució Verda, de caràcter correctiu, intensives en productes químics altament tòxics).

x  Socials Ampliar el coneixement de la societat sobre les alternatives sostenibles i crear xarxa al barri sobre els criteris sostenibles. Tot ampliant i estimulant el teixit associatiu del barri.

Informar i educar als participants sobre que és i com fer i aplicar criteris de sostenibilitat en el dia a dia. La informació és la millor eina per prendre decisions conscients i s’ha de fomentar la transparència en ella.

x  Econòmics. Fomentar el consum sostenible a comerços del barri, alimentant el teixit econòmic del mateix i a través de la producció sostenible i de km0 potenciar l’economia local.
 

Vigència de l’actuació: Activitat puntual realitzada el 7 de febrer del 2015

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

 

3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència. Línia estratègica 5: Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més saludables (ecològics, sense additius). Generalitzar-ne l’ús en menjadors escolars i comunitaris (residències, hospitals, etc.).

 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent. Línia estratègica 5: Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva producció, distribució i ús, en especial de l’aigua i l’energia.

 

5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable. Línia estratègica 1: Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació de residus. Desmaterialitzar el consum pensant en clau d’usuari en lloc de propietari. Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, reparació i reutilització) i compartir serveis i productes.

Línia estratègica 2: Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels productes (origen, durabilitat, producció ecològica, transgènics, etc.), dels productors i de la comercialització. Exigir un bon etiquetatge.

Línia estratègica 4: Fer un consum responsable de béns i serveis: consum col·laboratiu*, comerç just, comerç de proximitat (concepte del quilòmetre zero), productes alimentaris locals i de temporada, ecològics i saludables, productes genuïns i artesanals de qualitat.

Línia estratègica 6: Promoure les xarxes de consum responsable (xarxes d’intercanvi de coneixements, béns i serveis; cooperatives i grups de consum, bancs del temps, mercats socials, moneda social, etc.).

 

6. Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada. Línia estratègica 10: Estimular la vida comunitària i l’activitat de les xarxes socials (presencials i virtuals).

Reduir la fractura digital.

 

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement de causa

Línia estratègica 1: Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.

 

10. Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l’acció global. Línia estratègica 5: Recuperar i potenciar la producció alimentària local i de proximitat, tot millorant la seguretat, i avançar cap a la sobirania alimentària*. Protegir i recuperar els espais de producció dels animals.