Jornada tècnica sobre limitació d’emissions i eficiència energètica de les instal•lacions de combustió i Equips a Pressió - Noves Normatives

Descripció: 

Objectius: Amb la Jornada volem contribuir a augmentar la sensibilitat, divulgar, potenciar i fer conèixer entre els industrials del sector les millors solucions pel que fa a emissions i eficiència energètica en les instal·lacions de combustió.

D’altra banda el Rd 1042/2017 que transposa la directiva UE 2015/2193 sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants comprèn les instal·lacions a partir d’1 MW de potència, i afecta directament tots els fabricants de calderes perquè la normativa entra en vigor a finals d’aquest any, i el 2025 i 2030 afectarà també a calderes existents. Aconseguir els nivells de NOx requerits afecta la part del cremador però també s’hi veu implicat el disseny de la caldera, i és aquí on creiem convenient informar i aportar solucions.

Breu descripció: A la jornada tècnica es va informar de les darreres innovacions tècniques en cremadors, resultat d’un important esforç en I+D+i amb l’objectiu d’aconseguir una millora de l’eficiència energètica de les instal.lacions.

En concret les dues ponències dedicades a aquest tema van ser:

-Directiva (UE) 2015/2193 sobre limitació d’emissions d’instal·lacions de combustió

-Eficiència energètica de les instal·lacions de combustió: nous sistemes

Més informació (enllaç): https://gremicaldereria.com/consultar-les-presentacions-de-la-jornada-sobre-installacions-de-combustio-i-equips-a-pressio-noves-normatives/

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: