La vorera, un be comú per a tothom

La vorera, un be comú per a tothom
Descripció: 

Tindrem tendals i elements sortints a una alçaria mínima per així no provoquin topades a persones amb discapacitat visuals com a la gent que bada. 

Una línia de façana lliure, ja que es l´element de referencia que utilitzen les persones amb discapacitat visual per orientar-se i desplaçar-se.

I una vorera sense mobiliari, per poder permetre circular amb llibertat, comoditat i seguretat en tots dos sentits de la marxa

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: