Millorar el confort acústic del nostre entorn

Entitat:
HOSPITAL PLATÓ Fundació Privada
Descripció: 

Breu descripció:

Hospital Plató porta des del 2010 treballant per millorar el confort acústic del seu entorn. S’han apantallat tots el focus emissors de les zones del terrat i patis, i s’han canviat les màquines productores de fred ubicades al terrat de la sexta i tercera planta per tal de disminuir les emissions sonores.

L’ Hospital porta un control de la contaminació acústica, de forma voluntària, des del 2010 fent mesures de control per part de l’ entitat Bureau Veritas. Això li permet avançar-se a qualsevol incidència amb el veïnat.
 

A part d’això l’ Hospital té un canal de d’incidències, amb una persona responsable, a la seva pàgina Web que li permet respondre de forma directe a qualsevol queixa o suggeriment dels veïns.

Més informació (enllaç)

http://www.hospitalplato.com/compromis-social/mediambient

Memòria de sostenibilitat 2013:

http://issuu.com/hplato/docs/memoria_de_sostenibilidad__responsa/0

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: