No més paper! Digitalització de contractes

Descripció: 

Objectiu/s:

Reduir la quantitat d’impressions i paper utilitzat a l’oficina

Breu descripció:

Instaurar un sistema de digitalització per evitar haver d’imprimir documents i contractes. També s’estudiarà la possibilitat d’implementar el sistema de signatura digital pels col·legiats/des (L’entitat ja en disposa).

Nom del sistema: Docuware

Persona o àrea responsable: Àrea d’Informàtica

Calendari d’execució previst: 2016-2017

Recursos humans i econòmics: propis

 

Indicador/s: quantitat de paper / quantitat de tòner

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: reducció del 30% / reducció del 15%

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: