Oficina verda

Descripció: 

 

Objectiu/s:

 

Millorar la gestió de residus i l’eficiència mediambiental del Col·legi, a les seves oficines.

Breu descripció:

Potenciar i implantar accions encaminades a millorar la gestió de residus i l’eficiència sostenible per aconseguir el mínim impacte mediambiental durant l’activitat professional del Col·legi.

Accions:

-Millora de l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació d’un enllumenat basat en llums led i la progressiva substitució dels aparells d’aire condicionat per altres més eficients.

-Reducció de la contaminació acústica: canvi progressiu dels aparells d’aire condicionat, reubicació de les fotocopiadores i impressores a espais insonoritzats.

-Prioritzar de proveïdors sensibilitzats amb la sostenibilitat ambiental.

-Optimitzar l’ús del paper i potenciar el format digital mitjançant la implantació d’un pla integral de Gestió Documental on es contempla aquest objectiu.

-Cessió de material mobiliari en desús per motiu de renovació per la seva reutilització i reciclatge a l’organització solidària Càritas.

-Pla de gestió dels residus generats pel Col·legi a totes les seves oficines mitjançant la instal·lació de contenidors específics i accessibles (en estudi).   

 

Persona o àrea responsable:

Àrea Interna

 

Indicador/s: 

Núm. de lluminàries substituïdes a LED

Núm. de cessions i donacions de material en desús.

Fer el pla de gestió de residus.