Optimització de la gestió de recollida selectiva dels residus

Descripció: 

Breu descripció:

Optimització de la recollida selectiva de residus d’envasos i plàstics, envasos de cafeteria i de la resta de l’Hospital per tal que no vagin a la fracció del rebuig.

S’ ha revisat la gestió de la recollida selectiva de material plàstic, envasos i vidre de certes zones de  l’Hospital i s’han aplicat actuacions per tal de millorar la recollida. S’ha informat als agents implicats i es fa un seguiment del mateix juntament amb el gestor extern.
Es disposa de 3 contenidors grocs de 1100 L, i es realitzen dos o tres recollides de residus a la setmana. Així es redueix al mínim la recollida de rebuig per part de la recollida municipal.

Indicador: Kg envasos lleugers/any.

Acció començada a Juliol 2014

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: