Paper "zero"

Descripció: 

Objectiu:

Reducció sistemàtica de l’ús del paper, substituint-lo  per suports i mitjans electrònics.

Breu descripció:

Amb l’objectiu de reduir al màxim l’ús del paper, s’adoptaran les mesures següents:

-       La revista col·legial “Full dels Enginyers” només s’imprimirà un cop per trimestre i mensualment es farà una tramesa electrònica als col·legiats/col·legiades.

-       Les comunicacions als col·legiats/col·legiades s’efectuaran preferiblement a través de correu electrònic i del web col·legial

-       Utilització dels mitjans electrònics per part del COEIC per tal de relacionar-se amb les Administracions Públiques a fi de realitzar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, en compliment de la Llei 39/2015.

 

Indicadors:

Mesurar el consum de paper

Ús de paper reciclat

 

Document: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: