Pla de millora energètica als edificis

Entitat:
Ajuntament de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

- Millorar l`eficiència energètica dels edifics existents segons el Pla de millora energètica alsedificis municipals (PENEEM).

 • Implementar la certificació energètica des edificis de la Gerència segons RD 235/2013.
 • Monitoritzar els consums energètics d`edificis.
 • Optimitzar el consum d`energia en les instal·lacions de climatització.
 • Optimitzar el consum d`energia en les instal·lacions d`il·luminació.
 • Implementar contractes de Serveis Energètics.
 • Instal·lació d`energies renovables en edificis existents.
 • Avaluar els beneficis econòmics i ambientals de la racionalitzaciód`horaris laborals, relacionades amb consums energètics, neteja i manteniment.

- Assolir una gestió eficient del consum d`aigua en les instal·lacions d`aigua, sanejament i ACS.

 

 • Instal·lar sistemes d`estalvi d`aigua en lavabos i dutxes.
 • Avaluar les possibilitats d`ús d`aigües freàtiques en els Parcs de Bombers (prova pilot).

- Aplicar criteris de sostenibilitat en el manteniment i l`activitat habitual.

 

 

 • Realitzar ecoauditories en els edificis de la Gerència.
 • Establir un checklist amb criteris ambientals per a productes utilitzats en el manteniment dels edificis.