Pla de Mobilitat Sostenible

Entitat:
Calidad Pascual
Descripció: 

Millorar de la petjada de carboni reduint els gasos d`efecte hivernacle i partícules contaminants.

Descripció de la iniciativa:

El Pla de Gestió d’Impacte Ambiental 2013-2015 de Pascual, defineix les línies estratègiques d’actuació alineades amb l’estratègia de negoci de la companyia per millorar l’acompliment ambiental i refermar la sostenibilitat ambiental com a element diferencial. Abarca totes les activitats de la companyia i totes les etapes de la cadena de valor, des de l`aprovisionament de les matèries primeres fins al consumidor final, amb l`objectiu de:

-       Minimitzar els impactes directes i indirectes sobre el medi ambient de l`activitat de la companyia.

-       Fer un ús eficient dels recursos.

-       Satisfer les creixents expectatives dels diferents grups d`interès de la companyia pel que fa a l`impacte ambiental de les seves activitats.

-       Assolir un avantatge competitiu amb l’optimització de costos i avantatges en licitacions públiques i contractes.

Entre els eixos estratègics del Pla es troba la Mobilitat Sostenible i el càlcul de la petjada de carboni corporativa. Així, el Pla de Mobilitat Sostenible de Calidad Pascual busca integrar medi ambient, eficiència, seguretat i responsabilitat econòmica i incorpora la renovació de la flota de vehicles comercials. La nova flota està composta per 600 vehicles respectuosos amb el medi ambient: autogas en un 75%, dièsel millorat i vehicles elèctrics.  Així mateix, el Pla de Mobilitat Sostenible contempla el transport de mercaderies (curt i llarg recorregut) i la mobilitat d`empleats. La flota de repartiment de mercaderies s`està renovant de forma progressiva i compta ja amb:

-       Vehicles de autogas i gas natural liquat a curta distància

-       Camions de gas natural liquat i gas natural comprimit, així com vehicles EEV en llarga distància.

Els principals àmbits d’actuació del pla de mobilitat, en marxa des del 2013, són:

1.     Canvi modal cap a mitjans més eficients

·         Plans de transport al treball per centre de treball i fàbriques pels treballadors.

·         Plans de mobilitat urbana de comercialització i vehicles d’empresa.

·         Plans de mobilitat urbana de mercaderies “última milla”.

·         Política de viatges: reducció de viatges, teleconferències.

·         Plans de distribució de llarg recorregut, fàbriques, recollides de matèries primeres, etc.

·         Estudi d’altres mitjans de distribució (ferrocarril, marítim, etc.).

·         Plans de visites als centres de treball en mitjans més eficients.

2.     Millora en l’eficiència dels vehicles

·         Renovació de flota de camions de llarg recorregut i d’última milla.

·         Renovació de la flota del parc d’automòbils.

·         Vehicles de noves tecnologies.

·         Renovació de la flota vehicles (recollida de matèries primeres, veterinaris, etc.)

·         Certificació de flotes.

3.     Ús eficient dels mitjans de transport

·         Gestió d’infraestructures del transport  (punts de càrrega de vehicles elèctrics, gas liquat, senyalitzacions).

·         Gestió de flotes per carretera: camions i vehicles d’empresa (GPS, dispositius d’emissions, calculadora d’emissions globals de la companyia en matèria de mobilitat)

Cursos d’ús eficient dels vehicles i de conducció sostenible

Vigència de la iniciativa:

Pascual està impulsant la mobilitat sostenible des de l’any 2008 quan va posar en marxa un pla estratègic de mobilitat sostenible en el qual es contemplen aspectes com la participació activa en els plans i projectes de mobilitat urbana de diferents ajuntaments. El 2011 va signar el compromís ciutadà per la sostenibilitat.

El Pla de 2013-2015 dóna continuïtat al pla 2010-2012 basats en l’estratègia 20-20-20 de la UE pel 2020 (reducció 20% consum d’energia, reducció 20% emissions de gasos d’efecte hivernacle i que el 20% de l’energia consumida procedeixi de fonts renovables).

Valors a destacar d`aquest projecte:

Es tracta d`una iniciativa transversal en la qual participen directament o indirectament nombroses àrees corporatives i com a tal és un dels eixos del pla de gestió d`impacte ambiental de la companyia. El pla de mobilitat sostenible i dins d`aquest, la renovació de la flota, contribuirà a aconseguir l’objectiu d`assegurar la sostenibilitat del negoci a través de la reducció de l`impacte de la companyia en l`entorn i demostrar que Pascual no només elabora productes de la màxima qualitat sinó que a més els distribueix de forma eficient i compromesa amb el medi ambient.

La nova flota posiciona a la companyia com l`empresa líder en mobilitat sostenible i compta amb el major nombre de vehicles certificats el 2013 en el programa ECOSTARS de la Comissió Europea amb la qualificació 5 estrelles.

Es tracta d’una aposta clara per la innovació a través de la incorporació de vehicles elèctrics. Pascual es converteix en la primera companyia del canal alimentació i HORECA que ha començat a distribuir i comercialitzar amb flota 100% elèctrica, com a prova pilot per a futures renovacions. En aquesta renovació ha incorporat 8 Nissan Leaf 100% elèctrics i un BMW. Per aquest motiu, en els propers mesos participarem juntament amb l`Ajuntament de

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: