Pla d’Igualtat Isabel Villena

Entitat:
Universitat Pompeu Fabra UPF
Descripció: 

Descripció:

El Pla d`Igualtat Isabel de Villena és un compromís institucional que planteja assolir un conjunt d`objectius que eliminin o que disminueixen possibles biaixos de gènere a la institució i que faciliti que tots els seus membres, més enllà del seu sexe, puguin desenvolupar el potencial professional que tenen.

Eix 1. Visualització i sensibilització vers les desigualtats de gènere.

La UPF promourà activament la cultura de la igualtat entre dones i homes

Eix 2. Comunicació.

Les comunicacions institucionals de la UPF, internes i externes, es faran des d`una perspectiva no sexista del llenguatge

Eix 3. Accés al treball i promoció de les carreres professionals.

La UPF implementarà les mesures adients per reduir l`impacte de les desigualtats per raons de gènere en l`accés i el desenvolupament de les carreres professionals del seu personal

Eix 4. Representació equilibrada en els òrgans de govern consultius i de presa de decisions.

La UPF implementarà les mesures adients per comptar amb una estructura de govern i representació que reflecteixi el principi d`igualtat entre dones i homes.

Eix 5. Conciliació de la vida personal i laboral.

La UPF farà tots els esforços que calgui per millorar la conciliació de la vida personal i laboral dels seus integrants.

El Pla es va aprovar el 2008 i s’ha prorrogat i és actualment vigent.

http://www.upf.edu/upfigualtat/plaigualtat/pla-igualtat.pdf