Pla Director de Mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona

Descripció: 

Breu descripció:

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (en endavant, RMB) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, incloent les persones i les mercaderies. El Pla vol fomentar els desplaçaments dels modes no motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 de la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i desenvolupar en el territori el que determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la llei), i en coherència i subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a l’RMB.

El Pla respecte i incorpora les propostes d’altres plans i programes que planifiquen diferents aspectes de mobilitat, qualitat de l’aire, millora energètica, etc., vigents en el moment de la seva redacció, que permeten complir els seus objectius. Alhora, el Pla serveix de marc de referència d’altres plans que es situen en un rang inferior.

Alhora es fa un seguiment anual de les mesures contemplades en el Pla, amb la participació de tots els agents responsables i implicats, per tal d’avaluar el grau de compliment de les accions, analitzar els indicadors de seguiment i així definir les mesures a potenciar anualment.

Més informació:

http://www.atm.cat/web/ca/document_pdm_2013.php