Potenciar la compra de productes i la contractació de serveis respectuosos amb el medi ambient

Descripció: 

Breu descripció:

Per a desenvolupar l’acció es farà, primerament, un estudi per tal de:
• Seleccionar les unitats de compra de la UAB més idònies perquè apliquin criteris ambientals a les compres.
• Analitzar les empreses proveïdores de béns i serveis de la UAB que tenen un impacte més extens.
• Analitzar els tipus de béns previstos per a l’ambientalització de proveïdors.
Posteriorment, es definirà i s’implantarà el procediment per a:
• La millora ambiental de la cadena de proveïdors.
• L’ambientalització de les unitats de compra de la UAB (accions de formació, assessorament, etc...).

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: