Productes propis sota la marca ECOGO

Descripció: 

Productes propis sota la marca ECOGO

 

Breu descripció:

 

Neix amb la voluntat de crear una línia de productes propis dedicats al transport de coses. Així doncs, amb Ecogo fem bosses per al transport d’aliments (Ecotó), estris de menjar (Ecokú); bosses i alforges per a bicicletes, bosses urbanes i estris que serveixen d’ancoratge mòbil per poder subjectar una bossa a un punt on no hi ha d’on penjar-la (Ecoclic).

Els nostres productes es caracteritzen per estar elaborats, majoritàriament, amb material de reutilització i per la cura que posem en els detalls i els acabats.

Per a la creació de cada nou disseny, comptem amb un seguit de dissenyadors voluntaris que desenvolupen els prototips juntament amb els nostres usuaris i usuàries.

 

Més informació: www.esteltapia.org

 

Beneficis:

 

  x  Ambientals         x    Socials           x Econòmics

 

Vigència de l’actuació: continua

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:
 

5.9. Considerar el residu com a recurs. Augmentar la proporció de residus recollits selec­tivament i la qualitat de les fraccions. Separar els residus i dipositar-los on pertoqui correctament. Utilitzar els punts verds i les altres opcions existents de recollida espe­cial. Fer campanyes informatives i de sensibilització.

 

5.10. Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el reciclatge, per sobre de la valorització energètica. Incrementar el compostatge. Aplicar el criteri de proximitat i responsabilitat en el tractament dels residus, i opti­mitzar les rutes de transport.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: