Programa d`acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d`hivernacle (GEH)

Entitat:
Inèdit, innovació per a la sostenibilitat
Descripció: 

Breu descripció:

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La promoció d`aquests acords té com a objectiu esdevenir un instrument clau dins el ventall del conjunt de polítiques públiques relatives al canvi climàtic.

Des de 2012 inèdit reporta de forma voluntària emissions de GEH originades per l’activitat de l’empresa.

Més informació:

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/acords_voluntaris/

Beneficis:

    x    Ambientals             Socials             Econòmics

Vigència de l’actuació: En procés, renovable anualment.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: