Programa DAPcons® (Declaració Ambiental de Productes de la Construcció). Ecoetiquetes tipus III

Descripció: 

El Programa DAPcons® aglutina empreses fabricants de productes i materials de construcció que tenen un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, ique volen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes.La certificació DAPcons® és un sistema d’ecoetiquetatge per a la construcció pioner a Espanya seguint les directrius europees i regulat per les normes ISO 14025 i 15804 que dóna informació objectiva basada en l’anàlisi del cicle de vida dels productes.


Més informació (enllaç): http://www.csostenible.net/index.php/ca/sistema_dapc

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: