Projecte de bioeconomia circular Revolta

Descripció: 

Breu descripció:

El projecte Revolta, endegat per l`Agència de Residus de Catalunya i la Cooperativa Tarpuna, se centra en l`acostament de la ciutadania/generador de residus orgànics amb la producció d`aliments a partir de la fertilització amb compost resultant del tractament dels bioresidus.

El projecte utilitza els residus de la ciutadania per fer compost destinat a la producció alimentària. La finalitat és comprovar com la implicació de tots els agents que intervenen en el cicle de la matèria orgànica aconsegueix millorar en els graus de corresponsabilitat de les persones en la gestió i la recollida selectiva en quantitat i qualitat.

Per dur a terme el projecte a Catalunya s`ha involucrat l`escola El Ginebró i el Restaurant Kubik de Llinars del Vallès. La idea és que els residus orgànics generats al menjador de l`escola i al restaurant tinguin un pretractament en origen que faciliti el transport d`aquests residus a una cooperativa agrícola del municipi, Tarpuna, perquè acabi de fer el tractament fins a obtenir el compost. Aquest producte s`utilitza en els camps de cultiu de la cooperativa, on es cultiven de manera ecològica molts dels aliments que després se subministren a l`escola i al restaurant.

Bioeconomia circular:

Com a agricultors ecològic, al cooperativa es trobava amb la dificultat de mantenir una bona fertilitat del sòl, ja que en aquest tipus d`agricultura és fonamental l`ús de matèria orgànica i del carboni. Si els residus orgànics de les ciutats o de les llars es llencen o es gestionen de manera deficient no serveixen com a fertilitzants. D`aquí en va sorgir la idea del projecte.

La proposta del "Revolta" té 2 elements innovadors: d`una banda, la relació entre la gestió dels residus i la producció. El mateix productor és el que s`emporta els residus per compostar, procurant aprofitar el mateix viatge que fa per subministrar la verdura. L`altra novetat és la instal·lació d`un equip electromecànic en origen que higienitza i facilita el procés. Es tracta de fer un cercle o un procés d`economia circular aplicat a l`agricultura.

Lluita contra el canvi climàtic:

A nivell de sensibilització i difusió, la comprensió del cicle complert i del què passa més enllà del contenidor fa entendre com d`important és la contribució de les persones en una bona gestió dels residus orgànics. La clau de l`èxit en la gestió és que la ciutadania contribueixi en el procés per l`aprofitament.

En pes, els residus orgànics representen la fracció més important dels residus municipals. Quan es gestionen inadequadament i acaben al dipòsit controlat generen un impacte molt gran en el medi, ja que generen metà, un dels principals gasos amb efecte d`hivernacle (GEH) i lixiviats, contaminadors de les aigües.

http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/projecte-revolta-kubik