Projecte PARAE

Entitat:
Green Building Council España (GBCe)
Descripció: 

Breu descripció:

El projecte PARAE tracta d`elaborar i desenvolupar un Pla d`Acció orientat a la Rehabilitació Ambiental dels Edificis, enfocat en una primera etapa a la formació de tècnics de l`Administració central i, en una segona, als diversos actors del sector de l`edificació, contemplant aspectes com l`avaluació, diagnosi, proposta de millora, rehabilitació i gestió ambiental d`edificis públics, aplicable també a edificis privats.

 

Amb aquest Pla es pretén avançar amb el compliment dels compromisos de reducció de consum energètic i de generació d`emissions de gasos d`efecte hivernacle respecte el parc edificat Espanya, en compliment de l’article 4 de la Directiva Europea 2012/27/UE, ha desenvolupat una “estratègia a llarg termini per mobilitzar inversions en la renovació del parc nacional d’edificis residencials i comercials, tant públics com privats” que redueixin el consum d’energia mitjançant renovacions profundes.

 

Així mateix, les Directives Europees demanen que l’Administració lideri la transformació mitjançant un paper exemplar en tot allò que es refereix a la implementació de polítiques sobre sostenibilitat i, específicament a allò relatiu a la eficiència energètica

En aquest sentit s’ha de destacar que la Directiva 2010/31/UE obliga als estats membres a renovar cada any (a partir de l’1 de gener de 2014) el 3% de la superfície total d’edificis amb calefacció i/o sistemes de refrigeració que tinguin en propietat i que ocupin l’administració central, de forma que compleixin, com a mínim, els requeriments de rendiment mínims fixats per l’article 4 de la Directiva 2010/31/UE

 

En aquest marc, els objectius del projecte son:

 

• Sensibilitzar, informar i formar als tècnics de l`Administració sobre criteris a seguir per millorar la sostenibilitat en les intervencions que es realitzin sobre edificis existents de la pròpia Administració.

• Crear i desenvolupar un Pla d`acció centrat en una Eina-Guia i un Programa de Formació que permeti qualificar en rehabilitació energètica i altres aspectes ambientals dels edificis públics, als actors necessaris.

• Dotar al Pla d`accions demostratives (aplicacions informàtiques, serveis on‐line, etc.), exemples d`actuacions ( casos de referència d`edificis públics) i instruments de difusió( presentacions, xarxes socials... ) dels seus continguts entre tots els actors de l`edificació, tant públics com privats.

• Aprofitar per formar també als agents que treballin en l`àmbit dels edificis privats, mitjançant continguts, activitats, materials.. i l`experiència obtinguda amb els actors del sector públic.

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: