Promoció de la flexibilitat de temps i la conciliació

Entitat:
INGENIERIA SOCIAL, SAL
Descripció: 

Ingeniería Social implementa bones pràctiques de flexibilitat de temps i conciliació, així com mesures familiarment responsables. En aquest sentit, la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal s`entén com una part de la gestió transversal de la responsabilitat social en els àmbits econòmic, social  i  ambiental,  així  com  la  igualtat  de gènere i la inclusió social en el món laboral.

Aquestes mesures comporten alhora més implicació i satisfacció del personal, fidelització.

Es fa un hrari flexible d`entrada al matí entre les 8.30 i les 10:15h; en funció de cada persona la jornada s`ajusta amb l`empresa i les possibilitats existents; teletreballa qui té la residència lluny; es fa
borsa d`hores per compensar les hores extres als pics de feina; el calendari de vacances és flexible.

També es faciliten: un permís de maternitat per sobre de la legislació, possibilitat d`abandonar el lloc de feina per una emergència familiar, substitució del personal de permís, límits horaris de durada de
reunions, aplicatius horaris tecnològics, formació sobre gestió de temps i dietes.

El nombre de persones que es beneficien són 8 persones treballadores.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: