Promoció Eficiència Energètica

Descripció: 

Objectiu/s:

-          Facilitar l’accés als col·legiats a un servei de certificació energètica.

-          Oferir la confecció de certificats i promocionar entre els col·legiats la seva aplicació

Breu descripció:

-          Es tracta d’un nou servei per als col·legiats perquè, per una banda,  puguin oferir un servei de certificació energètica del edificis als seus clients i per altra,  siguin informats sobre la situació energètica i les millores d’eficiència per als seus despatxos professionals.

-          La qualificació d`eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

-          Un dels objectiu més destacats de la certificació d’eficiència energètica és informar als propietaris o promotors sobre les característiques energètiques dels seus  habitatges o edificis. Conseqüentment, són importants per la certificació d’eficiència energètica, les recomanacions de millora incloses en l’informe de la certificació d’eficiència energètica. 

Persona o àrea responsable: Tota l’Organització

Calendari d’execució previst: Continu i indefinit.

Recursos humans i econòmics: Implementació de nous processos automatitzats i de TICs. 

Indicador/s: 1.760 col·legiats exercents

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Intensificar la promoció d’aquest servei 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: