Promoure l´ús de la bicicleta

Promoure l´ús de la bicicleta
Descripció: 

Realitzar diverses campanyes de màrqueting, tant en línia com fora de línia (actes Biocultura, Dia de la Bicicleta, etcètera) per promoure l´ús de la bicicleta.

Crear relacions entre Bicing i entitats que treballen per facilitar la integració social de persones amb risc d´exclusió.

Aconseguir que la flota de vehicles sostenibles del servei de Bicing (vehicles de reposició i manteniment) arribi a un 80%. El plec de condicions marcava un 50% com a mínim.