Protocol de bones pràctiques ambientals

Descripció: 

Protocol de bones pràctiques ambientals

 

Breu descripció:

Elaborat per la Comissió de Responsabilitat Ambiental de l’Ateneu l’Harmonia, amb l’objectiu d’implicar tots els usuaris i usuàries en la cultura de la prevenció en l’ús dels recursos i el seu aprofitament, així com també els compromisos en la gestió i manteniment de l’equipament.

 

L’elaboració del protocol ha comptat amb l’assessorament de la Fundació Catalana per la Prevenció de Residus i Consum Responsable.

 

Més informació: http://www.casalsantandreu.cat/descarregues/

 

Beneficis:

x Ambientals El protocol actua sobre els diferents àmbits de consum i convivència que afecten a l’ateneu i pretén disminuir l’impacte en diferents aspectes:

Consum i ús de paper, materials d’escriptura, aparells elèctrics i electrònics, materials de neteja...

Consum d’aigua

Consum d’energia

Consum de productes alimentaris sostenibles en actes festius i reunions

Ús sostenible de les instal·lacions, ascensor, sales...

x  Socials L’aplicació i difusió de les bones pràctiques a l’ateneu es fa extensiva a la societat que l’envolta donat que predica amb l’exemple

x  Econòmics Les bones pràctiques generen estalvis a les factures de consum

Vigència de l’actuació: Actuació permantent


Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

3. Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència. Línia estratègica 5: Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més saludables (ecològics, sense additius). Generalitzar-ne l’ús en menjadors escolars i comunitaris (residències, hospitals, etc.).

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent. Línia estratègica 5: Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva producció, distribució i ús, en especial de l’aigua i l’energia.

5. Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable. Línia estratègica 1: Desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació de residus. Desmaterialitzar el consum pensant en clau d’usuari en lloc de propietari. Allargar la vida útil dels productes (manteniment, recuperació, reparació i reutilització) i compartir serveis i productes. Línia estratègica 7: Suprimir el malbaratament alimentari en tots els àmbits (famílies, escoles, menjadors, restaurants) amb la cooperació del sector de la producció, els serveis i la distribució d’aliments (grans superfícies, distribuïdors, mercats municipals...). Interconnectar distribuïdores d’aliments i associacions de recollida d’aliments, i millorar-ne la redistribució. Línia estratègica 10: Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el reciclatge, per sobre de la valorització energètica. Incrementar el compostatge. Aplicar el criteri de proximitat i responsabilitat en el tractament dels residus, i optimitzar les rutes de transport.

6. Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva. Línia estratègica 1: Fer una excel·lent gestió dels recursos (econòmics, humans, materials i naturals). Línia estratègica 2: Optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna i la transversalitat. Línia estratègica 6: Desenvolupar en les institucions, les entitats i les empreses una cultura organitzativa socialment i ambientalment responsable que creï valor a llarg termini. Línia estratègica 9: Incorporar criteris de sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat de les organitzacions; també en els esdeveniments (fires, congressos, festes, etc.) i les obres de la ciutat.

8. Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti Línia estratègica 4: Evolucionar cap a una economia baixa en emissions, prioritzant la reducció del consum d’energia i impulsant l’ús d’energies renovables amb menys impacte.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement de causa Línia estratègica 1: Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.