Punt Verde de Zona Sant Andreu i Punt Verd de Zona Collserola

Descripció: 

Objectiu/s:

Generar 8 llocs de treball per a persones en risc d´exclusió social i 2 llocs de treball per a personal d´estructura.

Breu descripció:

Gestió dels Punts Verds de zona Sant Andreu i Collserola, amb taller de valorització per reaprofitar diferents fraccions evitant que es reconverteixin en rebuig.

Persona o àrea responsable: Enric Falcó

Recursos humans i econòmics: 8 persones d´inserció i 2 persones d´estructura
Ingressos 257.211
Despeses 216.372
Personal 213.826
Tributs 350
Altres 2.196
Resultat 40.839

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: