Realitzar actuacions de conservació i de millora paisatgística

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció se centra, entre d’altres mesures:
• Fer aclarides o podes selectives (en zones on hi hagi una densitat molt alta d’arbres i en zones on es vulgui promoure la regeneració d’espècies), estassades de matolls en zones on la quantitat de combustible present faci aconsellable prendre mesures de prevenció d’incendis, tala o poda per a reduir capçada en zones amb arbres que presentin un risc elevat de caiguda,...
• Mantenir els camins del campus (prioritzant els dels itineraris de natura i els d’accés a camps agrícoles) i altres elements (pals de senyalització dels itineraris de natura, cadenats...). Les actuacions han d’incloure també desbrossaments de vegetació i neteges periòdiques dels abocaments de deixalles.
• Realitzar actuacions de neteja de les rieres per garantir el pas d’aigua en episodis de pluja i també actuacions puntuals de millora de l’estat de les rieres del campus.
• Seguir potenciant la incorporació d’espècies autòctones o ben adaptades i increment de la biodiversitat en els espais enjardinats.
• Indrets afectats per obres, serveis o construcció d’infraestructures: implantar mesures i actuacions per a la restauració i la millora paisatgística dels entorns afectats.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: