Reducció de la petjada de carboni

Entitat:
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
Descripció: 

Objectiu/s:

Millora de l’eficiència energètica a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions per millorar el grau de confort dels clients i la petjada de carboni.

Breu descripció:

  • Control de consums d’energia i emissions en una oficina, com l’aigua, el gas i l’electricitat mitjançant la telemesura i d’un programa informàtic de gestió energètica que et permeti realitzar anàlisis, informes, etc.... i d’altres materials (paper, cartutxos de tòner i tinta, CD’s, bolígrafs, etc...). Aquest control repercutirà en uns menors costos, reducció de les emissions de CO2, major confort a les oficines i una millora de la salut dels treballadors.
  • Realització d’una diagnosis de la situació inicial respecte dels equips, consums i hàbits dels treballadors.
  • Elaboració d’un pla intern de les mesures per l’estalvi i la millora de l’eficiencia energètica de la oficina.
  • Comunicació de les mesures als treballadors i usuaris mitjançant campanyes comunicatives (informació als directoris sobre les accions de millora, informar dels consums energètics de l’oficina, etc....).
  • Formació del personal de manteniment.
  • Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius.
  • Utilització d’energia verda en la mesura que es pugui: Proposta d’empreses d’energia verda.
  • Utilització de mecanismes estalviadors: LEDS, detectors de moviment als passadissos...

 

Persona o àrea responsable: Àrea de Serveis Generals

Calendari d’execució previst: 2014 - 2017

Recursos humans i econòmics: Hores de treball dedicades mensualment: 30h // Personal: 1

Observacions: Treball en conjunt amb una entitat externa a l’ICAB.

 

Indicador/s:

5.3.1 Reducció d’un 4% de les emissions de CO2 a l’atmosfera

5.3.2 Nº de mesures posades en pràctica per a la reducció de la petjada de carboni.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

1.3.1       valor: 1%

1.3.2       valor: 5

 

 

 

Document: