Reducció de la petjada de carboni

Reducció de la petjada de carboni
Descripció: 

Control de consums d’energia i emissions en una oficina, com l’aigua, el gas i l’electricitat mitjançant la telemesura i d’un programa informàtic de gestió energètica que et permeti realitzar anàlisis, informes, etc.... i d’altres materials (paper, cartutxos de tòner i tinta, CD’s, bolígrafs, etc...). Aquest control repercutirà en uns menors costos, reducció de les emissions de CO2, major confort a les oficines i una millora de la salut dels treballadors.

Realització d’una diagnosis de la situació inicial respecte dels equips, consums i hàbits dels treballadors.

Elaboració d’un pla intern de les mesures per l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica de la oficina.

Comunicació de les mesures als treballadors i usuaris mitjançant campanyes comunicatives (informació als directoris sobre les accions de millora, informar dels consums energètics de l’oficina, etc....).

Formació del personal de manteniment.

Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius.

Utilització d’energia verda en la mesura que es pugui: Proposta d’empreses d’energia verda.

Utilització de mecanismes estalviadors: LEDS, detectors de moviment als passadissos..

Contractació d’empreses de servei de càtering que utilitzin materials biodegradables i sostenibles.