Reducció del consum d’aigua

Entitat:
Asinca, Assoc. Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Estalvi d’aigua a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions per millorar el grau de confort
dels clients i la petjada hídrica.

Breu descripció:
 Control de consums
 Formació del personal

Persona o àrea responsable: Tomàs Blay ASINCA
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics: hores de treball per assolir convenis i revisar consums. 20 h. 1
persona.

Indicador/s: Nº Enginyeries que realitza el control dels consums
Nº Enginyeries que fan formació al personal
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 15% de les empreses han aplicat mesures de
control d’estalvi d’aigua