Reducció dels residus

Descripció: 

Objectiu/s:

Reducció de la producció de residus, establint la llei de les 3 R. Reduir, Reciclar i Reutilitzar.

Breu descripció:

- Establir eines de reduir residus: consum de papers, de tòners d’impressores, i altres residus d’oficina.
- Establir eines de reciclatge. Convenis amb empreses de reciclatge de paper, cartró, plàstic, metall, fusta, informàtica i altres materials
http://www.ecologicrecicla.com
http://www.bcnrecicla.com
- Establir eines de reutilització: Realitzar formació en els empreses sobre reutilització dels residus produïts.

Persona o àrea responsable: Tomàs Blay ASINCA
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics: hores de treball per assolir convenis i revisar consums. 20 h. 1
persona.

Indicador/s: Nº Enginyeries que realitza el control dels consums
Nº Enginyeries que fan convenis amb empreses de reciclatge
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 15% de les empreses han aplicat mesures de
control de reducció de residus.